Stadgar för Jämtlands Botaniska Sällskap

Gäller från år 2018
Föreningens syfte
1 . Föreningens syfte är att främja intresset för botanik i Jämtland samt att verka för en ökad
kännedom om Jämtlands flora.
2. Föreningen förverkligar sitt syfte genom
- att utge en regional botanisk tidskrift.
- att anordna sammankomster och exkursioner.
- att samla ekonomiska resurser för t ex inventeringsarbete, så att en landskapsflora över
Jämtlands kärlväxter på sikt kan ges ut.
- att, genom samverkan med andra botaniskt kunniga, utbilda intresserade medlemmar.
Medlemmar
3. Som medlem i föreningen räknas var och en som erlagt årsavgift. I årsavgiften ingår
avgift för botanisk tidskrift. Medlem kan välja bort tidskrift och erlägger då en lägre
årsavgift. Familjemedlem till fullt betalande medlem erlägger reducerad årsavgift,
botanisk tidskrift ingår ej. Medlemsavgiftens storlek bestäms på ordinarie årsmöte.
Årsmöte och arbetsordning
4. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Ordinarie årsmöte hålls inom första kvartalet
året efter verksamhetsåret. Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar före dagen för
årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda innan verksamhetsårets slut.
5. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, fyra ledamöter och en suppleant. Dessa
väljs på ordinarie årsmöte. Mandatperioden för ordförande, och suppleant är 1 år.
Ledamöter väljs på 2 år med överlappande mandatperioder så att varje årsmöte tillsätter
hälften. Vid fyllnadsval är mandatperioden 1 år. På ordinarie årsmöte väljs med en
mandatperiod om 1 år även en revisor, en revisorssuppleant samt en valberedning
bestående av två personer. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när minst
tre styrelsepersoner är närvarande.
Stadgeändringar
7. Stadgeändringsförslag skall inlämnas till styrelsen i god tid före ordinarie årsmöte och
fastslås efter att ha antagits med två tredjedels majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.
8. Upplösning av föreningen kan ske endast om tre fjärdedels majoritet på två på varandra
följande årsmöten, varav det ena ordinarie, så beslutar. Beslutet skall även innefatta
föreningens eventuella tillgångar vid tiden för beslutet.