Bli medlem i Jämtlands Botaniska Sällskap

Som medlem i Jämtlands Botaniska Sällskap får du kontakt med likasinnade botanikintresserade entusiaster. Föreningen ger också, i samarbete med Medelpads botaniska förening, ut tidskriften Rödbläran i 2 nr/år till alla medlemmar. Vi anordnar för intresserade medlemmar utflykter, inventeringar och man kan även ingå aktivt i Svenska botaniska föreningens floraväkteri, där föreningen administrerar floraväkteriet i Jämtlands län.

Fyll i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften för att bli en del av Jämtlands Botaniska Sällskap. Varmt välkommen!

 
 
 
 
 
 

Betalningsinformation

Medlemsavgift: 100 kr/år
Familjemedlem: 20 kr/år

Plusgiro: 198 45 37-9
Bankgiro: 5837-2038

Vill du veta mer eller har du några frågor? Kontakta lars-ake.backstrom@live.se

Personuppgifter i Jämtlands Botaniska Sällskap, JÄBS

JÄBS behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen, ofta omnämnd med den engelska förkortningen GDPR. Hela titeln: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Senast rättad 2018-05-23.
Jämtlands Botaniska Sällskap, organisationsnummer 893203-4062, är personuppgiftsansvarig. När en person anmäler sig som medlem i föreningen, eller betalar medlemsavgift ingås ett avtal om medlemskap. För att JÄBS ska kunna fullgöra sina åtaganden mot en medlem antecknas namn och adress, samt eventuella övriga kontaktuppgifter som medlemmen har delat med sig av till föreningen (t.ex. telefonnummer, e-postadress), i föreningens medlemsförteckning. I de fall någon annan person betalar medlemsavgift får föreningen även ta del av inbetalarens personuppgifter i verifikat från Plusgiro/Bankgiro, dessa förs inte in i föreningens medlemsförteckning. Medlem som deltar i föreningens kurser eller andra aktiviteter kan även behöva delge uppgift om personnummer och/eller bankuppgifter. Personnummer krävs t.ex. vid anmälan om studiecirkel. Bankuppgifter behövs för att kunna betala ut ersättning för resor eller andra utlägg för föreningens räkning. Personuppgifter hanteras av person som har utsetts att teckna föreningen gentemot giro och bank (ordförande och kassör). Personuppgifter sparas i medlemsförteckningen så länge som medlemskapet varar och förteckningen ändras och gallras fortlöpande. JÄBS delar inte personuppgifter till utomstående personer, organisationer eller företag. JÄBS använder inte cookies.
Kontakta föreningens ordförande eller kassör om du har frågor eller synpunkter.