Inventeringshelg i Ovikens tilltänkta gruvområde

Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen ordnar tillsammans med sina arbetsgrupper Jämtlands skogsgrupp och

 Gruvgruppen en Inventeringshelg i Ovikens tilltänkta gruvområde.

INBJUDAN

 Gruva i Oviken - nej tack! Inventeringshelg helgen 8-9 juni

 Välkommen till en trivsam helg mot gruvetablering i Oviken! Vi inventerar gruvområdet i grupper - skog, myr och äng. Erfarna ledare leder grupperna. Ett tillfälle att både göra naturvårdsnytta och lära sig arter. Inga förkunskaper krävs.

 Tid: Lördag 8 juni kl 10 till söndag 9 juni kl 16

Samling: Vid Orrgården 261 i Oviken, kl 10 på lördag 8/6

Mat: Du fixar egen frukost o lunch men Naturskyddsföreningen bjuder på middag i Orrgården på lördag kväll.

Boende: Sängar inomhus i Vigge och i Galåbodarna (vägbeskrivning längre ner). Tältplatser finns i närheten av inventeringsområdet.

Anmäl dej senast måndag 27/5 till maria.danvind@naturskyddsforeningen.se

Ange eventuella matallergier, var du vill övernatta, samt eventuella förkunskaper.

 

Boende Vigge: Sängplatser fördelade i mindre rum, enkel standard. 17 km söder om Oviken, strax norr om Svenstavik.

Kontakt Lennart Karlsson, 070-210 99 60

Boende Galåbodarna: Sängplatser i 2- eller 4- bäddsrum, modern standard. 4 mil sydväst om Oviken, mot Börtnan.

Kontakt Miriam Schenk, 070-208 22 09

Tält: Tältplatser vid boendet i Vigge samt i närhet till inventeringsområdet. Kontakt Maria Danvind, 073-275 17 36

Anmälan via formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdykq1W9nOQyyj2c28Ps8w8C-yjMwfPljEX1K9gMCJQhJHjgw/viewform?pli=1
Inventeringar

I Jämtland har under ca 25 år inventeringen av floran skett genom den så kallade Riksskogstaxeringsmodellen, där det inventerades utefter linjen på en kvadrat med 1500 m sida. Vid varje 500 m gjordes inventering av 100 m 2 . Vid intressanta biotoper efter linjen gjordes tilläggsinventeringar av 100 m 2 . Även intressanta växtfynd längs transportsträckan noterades. Hela upplägget baserades på Riksskogstaxeringens så kallade tillfälliga trakter, med ett procentuellt urval av dessa.

Idag görs endast inventering av floran enligt den modell som Svenska Botaniska Föreningen lagt upp för projektet som skall leda till en Atlas över de svenska vilda växterna. Den går under namnet Atlasinventering. Den går ut på att inventera i en 5x5 km stor yta och välja lämpliga biotoper som kan ge flest antal arter, typ vägren, odlad mark, myrar och stränder.

Hittills har bara två av våra medlemmar gett sig på detta. Det har också hållits två inventeringsläger i områden med få gjorda växtfynd. Under kommande somrar kan den som vill följa med ut på en sådan inventering, vilket är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig fler arter.

Inventeringar enligt Riksskogstaxeringsmodellen

Några arters utberedningskartor

Floraväkteri

Floraväktarna är en riksomspännande verksamhet som samordnas nationellt av Svenska Botaniska Föreningen. Arbetet går ut på att lokalisera, inventera och rapportera kärlväxtarter som omfattas av den nationella Rödlistan över hotade arter. De lokala botaniska föreningarna har det regionala ansvaret och koordineringen i sina län. Rapporteringen sker till ArtDatabankens rapport-system Artportalen. Alla inkomna rapporter kan sedan analyseras av ArtData-banken för att ligga till grund för ge aktuell hotbild och en aktuell Rödlista.
I Jämtland finns i dagsläget 118 rödlistade kärlväxter, varav 41 är klassificerade som Sårbar (VU), 13 som Starkt Hotad (EN) och 4 som Akut Hotad (CR). Övriga rödlistade är Nära hotad (NT). Brunkullan är endemisk för Jämtland och Härjedalen, vilket betyder att de endast växer här. Med så många rödlistade kärlväxter söker Floraväkteriet att öka kunskapen om dessa, övervaka de populationer som är kända, observera förändringar och trender i antal och notera möjliga anledningar för förändringar i populationsstorlekar. Floraväkteriet ämnar även försöka finna nya lokaler för växterna.

Du behövs!

Jämtland är stort och rikt på växter. I Sverige finns över 700 floraväktare men bara cirka 15 i vårt län, så vi vill bli fler, gärna från spridda delar av länet. Floraväkteriet i Jämtlands län organiseras av Jämtlands botaniska sällskap (JÄBS) på uppdrag av Svenska Botaniska Föreningen. Mer information, bland annat om floraväktarläger, finns på: https://svenskbotanik.se/floravaktarna/

Du är varmt välkommen att kontakta:
Lars-Åke Bäckström
070-380 33 43
E-post: lars-ake.backstrom@live.se

eller
Staffan Åström
070-68 68274
E-post: carex47@gmail.com

Varför inte bli floraväktare?

Många av våra växter är hotade och behöver bevakning och tillsyn för att inte försvinna från vår natur. Genom att bli Floraväktare kan du hjälpa till att hålla koll på antalet exemplar på utvalda växtplatser och rapportera om eventuella lokala hot. Du behöver inte ha några förkunskaper utöver att känna igen en eller några få arter väl, och det kan alla lära sig. Efter att ha fått instruktioner får du i uppdrag att årligen eller med ett par års mellanrum, bevaka en art. Du får noggrann uppgift om växtplatsen och får tips om lämplig tid för besök. Omfattningen (antal arter och lokaler) bestämmer du själv. Eventuella resekostnader kan i regel ersättas.


Som floraväktare får du:
– ett bra skäl att öka dina kunskaper om växter
– känna att du gör en insats för den biologiska mångfalden
– uppleva platser i vårt län du annars inte skulle besöka
– motion och frisk luft på köpet

Boktips

Föreningen har kommit över ett antal exemplar av boken Lär känna våra sällsynta fjällväxter som i vackra bilder och noggranna beskrivningar berättar om de rödlistade växterna i våra svenska fjäll. Du kan köpa boken för endast 60 kr av oss. Kontakta Lars-Åke, mobil: 070-380 33 43, e-post: lars-ake.backstrom@live.se
Först till kvarn!